Πτώχευση – Εργατικές αγωγές

By February 25, 2020 March 14th, 2020 Εμπορικό δίκαιο

1160/2019 Εφετείο Αθηνών

Η άσκηση εργατικών αγωγών εξαιρείται από την απαγόρευση ατομικών διώξεων εναντίον του πτωχευμένου.

Η μη καταβολή αποζημίωσης εργαζομένου όταν απολύεται καθιστά την απόλυση άκυρη.

Ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος και είναι υπεύθυνος για πλήρη αποζημίωση του εργαζόμενου.