Ο αδικαιολόγητος πλουτισμός ως λόγος αποζημίωσης

By October 30, 2021 Uncategorized

4/2021 ΑΠ Ολομέλεια

Χρησιμότητα 

Η άκυρη σχέση εργασίας δεν εμποδίζει τον εργαζόμενο να αποζημιωθεί για την παρασχεθείσα εργασία.

Το ύψος της αποζημίωσης προσδιορίζεται κατά το ποσό που θα κατέβαλε ο εργοδότης σε άλλον εργαζόμενο αν εκτελούσε παρόμοια καθήκοντα και εργασίες κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Πραγματικά περιστατικά

Προσληφθέντες με σύμβαση μαθητείας σε δημόσιους Φορείς, στα πλαίσια προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) του Ο.Α.Ε.Δ. Εφόσον η απασχόλησή τους δεν αποβλέπει, κατά κύριο λόγο, στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και εξειδίκευσης, αλλά στην εκτέλεση παραγωγικού έργου, υφίσταται άκυρη σύμβαση εργασίας.

Το Δημόσιο ή τα Δημόσια Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται στην απόδοση της ωφελείας, την οποία αποκόμισαν από την εργασία του μισθωτού, συνισταμένη στην αμοιβή, την οποία αναγκαίως θα κατέβαλλαν σε άλλον εργαζόμενο, υπό έγκυρη σύμβαση εργασίας, με τις ικανότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος.

Είναι αδιάφορο, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εργοδότης, από οικονομικούς ή άλλους λόγους, δεν θα προέβαινε στην πρόσληψη άλλου μισθωτού με έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Απόφθεγμα

Η ακυρότητα σύμβασης εργασίας επιτρέπει στον εργαζόμενο να διεκδικήσει την αμοιβή που ο εναγόμενος εργοδότης τους θα κατέβαλε σε άλλον εργαζόμενο, με τα ίδια προσόντα και ικανότητες, απασχολούμενοι με έγκυρη σύμβαση εργασίας και τις ίδιες συνθήκες, κατά τις αρχές του αδικαιολογήτου πλουτισμού.