Ανώνυμη εταιρεία – Μεταβίβαση μετοχών

By February 25, 2020 March 14th, 2020 Εμπορικό δίκαιο

545/2019 Άρειος Πάγος

Διαδικασία μεταβίβασης ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών.

Απαιτείται συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.

Μη τήρηση του τύπου επιφέρει ακυρότητα της μεταβίβασης.

Μπορεί να υπάρχει συμφωνία που να ρυθμίζει τη μεταβίβαση των μετοχών σε σχέση με μελλοντικό γεγονός.