Άτυπη εταιρεία – Λύση και τύχη εταιρικής περιουσίας

By February 25, 2020 March 14th, 2020 Εμπορικό δίκαιο

145/2018 Εφετείο Πατρών

Λύση της εταιρείας με καταγγελία του ενός εταίρου.

Σε περίπτωση λύσης για μη σπουδαίο λόγο, ο καταγγέλλων έχει υποχρέωση αποζημίωσης.

Δεν αποκαθίσταται όμως η στέρηση των κερδών που προσδοκούσε ο άλλος εταίρος από την εξακολούθηση της εταιρείας.

Μετά την καταγγελία, μπορεί να εγερθεί αγωγή για διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Η εταιρική εισφορά μπορεί να διατεθεί για την αγορά του εξοπλισμού της εταιρείας.