Ευθύνη μετόχου σε αδικοπραξία εταιρείας

By March 16, 2022 June 18th, 2022 Υποθέσεις

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Αγωγή κατά βασικού μετόχου και διαχειριστή κεφαλαιουχικής εταιρείας αντί της εταιρείας. 

Όταν η εταιρεία χρησιμοποιείται για λόγους καταστρατήγησης του νόμου, αποζημιωτική ευθύνη έχουν και οι μέτοχοι και οι διαχειριστές της, σε άδικες πράξεις κατά τρίτων.

Η μορφή κατάχρησης του θεσμού της εταιρίας εκδηλώνεται κυρίως στις περιπτώσεις που ο κυρίαρχος μέτοχος ή εταίρος χρησιμοποιεί τη νομική προσωπικότητα της εταιρίας για να καταστρατηγήσει το νόμο (λ.χ. να παρακάμψει απαγόρευση που τον δεσμεύει ως φυσικό πρόσωπο) ή για να προκαλέσει με δόλο ζημία σε τρίτο (οπότε θα ανακύπτει και αδικοπρακτική ευθύνη του) ή για να αποφευχθεί η εκπλήρωση είτε εταιρικών είτε ατομικών υποχρεώσεών του (βλ. Μ.Πρ.Αθ 469/2005, ΔΕΝ 2005, 823 επ., Π.Πρ.Θεσ. 15920/1999, Αρμ 2000, 954 επ.).

Επί συρροής ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης ήτοι από σύμβαση και αδικοπραξία, κατ` εκ­λογή μπορεί να ασκήσει τη μία απ’ αυ­τές (ΑΠ. 660/1971 ΝοΒ 20.215, ΑΠ. 444/1971 ΝοΒ 19.140, ΑΠ. 718/1970 ΝοΒ 19.303).

Δωσιδικία: Σύμβαση με συμφωνία περί προσφυγής σε διαιτησία.

Όταν υπάρχει αδικοπραξία, η αρμοδιότητα και η δωσιδικία κρίνονται από τον τόπο τέλεσης των άδικων πράξεων, ανεξαρτήτως διαφορετικής πρόβλεψης σε σύμβαση.